توضیحات کامل :

پاورپوینت ضوابط و استاندارد فضاهای آموزشی

 

این فایل شامل بخش های زیر است

مکان یابی فضاهای آموزشی

شرایط محیطی فضاهای آموزشی

خصوصیات فیزیکی فضاهای آموزشی

رنگ فضاها

چیدمان کلاس ها

آیین های ایمنی  قسمت های مختلف فضاهای آموزشی و....